Det handler om god mad

Handelsbetingelser

Et godt samarbejde giver en god fornemmelse i maven

1. Aftalen generelt
Disse samarbejdsbetingelser er gældende for den aftale, der er indgået mellem Smag&Smil og kunden.
Enhver ændring af aftalen skal aftales skriftligt.

 

2. Tiltrædelse/Ophør
Under 1 måneds løbetid: Har kontrakten et skriftligt opsigelsesvarsel på 14 kalenderdage. Efter 1 måneds løbetid: Har kontrakten et skriftligt opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder til ophør den sidste hverdag i en måned, medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

3. Force majeure

Ved force majeure suspenderes Smag&Smils forpligtelse i henhold til aftalen. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, terror, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (varslet såvel som uvarslet), påbud, lovkrav om produktionsstop, ildebrand, oversvømmelse, forsynings-mangel. Såfremt force majeure-situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen med 14 dages skriftligt varsel.

 

4. Forudbetaling fakturering og adm. bidrag
Ved indgåelse af samarbejdsaftale forudfaktureres enten 14 dage eller 1 måned med det i kontrakten anførte minimumsantal. Efterfølgende faktureres henholdsvis hver 14. dag eller hver måned for det faktisk leverede i perioden. Ved evt. ophør af samarbejdet faktureres der i opsigelsesperioden for det leverede antal kuverter, dog minimum det i kontrakten anførte minimumsantal. Det forudfakturerede beløb modregnes i sidste faktura. Betalingsbetingelser er netto 14 dage med mindre andet er aftalt.
Smag&Smil forbeholder sig retten til at fakturere administrationsbidrag.

 

5. Menu og bestilling
Menuplan fremsendes pr. mail til den af kunden anviste person. Det er kundens ansvar, at menuen fordeles internt hos kunden. Samme er gældende for nyhedsbreve og andre fremsendte opslag. Bestilling eller ændringer i antal til kommende uge skal være Smag&Smil i hænde senest onsdag kl. 11.00.

 

6. Transport
Smag&Smil leverer frokostleverancen til aftalte tid og sted. Leveringen omfatter ikke opsætning af buffet med mindre dette aftales og prissættes.

 

7. Prisregulering
Smag&Smil forbeholder sig retten til alm. prisregulering efter løn/fødevarepris-indekset* Reguleringen sker automatisk i marts måned, ved større prisstigninger end løn og fødevareprisindekset* skal disse varsles med opsigelsesvarslet, som defineret i pkt. 2.

Ved udefra kommende prisstigninger, som ikke kan afvises af Smag&Smil f.eks. grundet lovgivning, energipriser eller stigninger i råvarer, kan disse pålægges den aftalte kuvertpris med kortere varsel, dog min. 5 dage.

*= dog min. 3 % årligt.

8. Fødevaresikkerhed
Smag&Smil skal til enhver tid overholde gældende lovgivning, hvad angår fødevarevirksomheder. Ansvaret er gældende frem til og med levering hos kunden. Efterfølgende korrekt håndtering og opbevaring hviler alene på kunden. Smag&Smil kan bidrage med rådgivning til kunden.

 

9. Produktansvar
Smag&Smil har produktansvar jævnfør gældende lovgivning.

Særlige forhold gældende tandskader. Af hensyn til forsikringen er det afgørende, at der ved opståede tandskader i videst muligt omfang kan fremvises: fremmedobjekt i maden, evt. tandstumper og henvises til vidner.

10. Arrangement- og eventløsninger
Følgende betingelser er gældende ved køb af arrangement- og eventløsninger fra Smag&Smil.

Alle priser er ekskl. moms. og er givet ud fra en samlet løsning.

Ved arrangementer over 300 kuverter forudbetales 20 % af indgået totalpris ved aftalens indgåelse.

Bindende antal kuverter oplyses senest 14 dage før afviklingsdatoen for det pågældende arrangement.

Tilbuddet er individuelt tilpasset det pågældende arrangement og er derfor udelukkende bindende i henhold til dette.

Der tages forbehold for de fysiske forhold på lokationen.

10.1 Afbestillingsbetingelser
Følgende regler er gældende i forbindelse med afbestilling eller ændring af deltagerantal:

Et arrangement kan annulleres omkostningsfrit indtil 2 måneder før planlagt startdato med mindre andet er aftalt. Dog refunderes de 20 % ikke (forudbetaling):

I tilfælde af afbestilling, som foretages mindre end 2 måneder før planlagt startdato, beregner Smag&Smil sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 40 % af den bekræftede totalpris.

Foretages afbestillingen mindre end en måned før planlagt startdato, beregner Smag&Smil sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 75 % af den bekræftede totalpris.

Ved afbestilling mindre end 14 dage før planlagt startdato, beregner Smag&Smil sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 100 % af den bekræftede totalpris.

Afbestilling af indtil 10 % af det i ordrebekræftelsen anførte deltagerantal kan dog ske omkostningsfrit indtil 14 dage før arrangementets starttidspunkt. Derefter faktureres afmeldte eller udeblevne deltagere til fuld pris.

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

Afbestillingsgebyr (erstatning) bortfalder i det omfang, den pågældende kapacitet sælges til anden side.

Ved arrangementer over 1.000 personer aftales individuelle annullerings-betingelser.

Ved force majeure suspenderes Smag&Smils forpligtelse i henhold til aftalen. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, terror, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (varslet såvel som uvarslet), ildebrand, oversvømmelse og forsyningsmangel.